بهسازی لرزه ای تاسیسات پست

 

 ارزیابی لرزه ای ساختمان های پست ها در دو مرحله ارزیابی اولیه و ارزیابی تفصیلی صورت می گیرد . 

با توجه به آسیب پذیر بودن پست هاي برق در جریان زلزله و همچنین نقش کلیدي پست هاي برق در مدیریت بحران پس از زلزله، بررسی آسیب
پذیري و میزان خسارات وارده به آنها را امري ضروري ساخته است. در مقوله ي ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي تأسیسات صنعتی، همواره بررسی و مطالعۀ آسیب دیدگی سازه هاي مشابه در طی زمین لرزه هاي گذشته بعنوان یک نقطۀ شروع کاملاً مناسب و منطقی مورد نظر بوده است.

براي مدیریت بحران در شرایط بحرانی مناسبترین راه آن است که مدیریت شرایط عادي آنچنان توانمند گردد که قابلیت مدیریت شرایط بحرانی را
داشته باشد. براي دستیابی به این امر، شناخت سه مقوله خطر، خطرپذیري(ریسک) و مدیریت بحران اجتناب ناپذیر است، در واقع بدون شناخت و بررسی این سه مقوله در هر سیستمی، مدیریت ریسکو مدیریت بحران براي آن به طور صحیح و مؤثر امکان پذیر نمیباشد. خطر زلزله مقوله اي است.که قدمت آن به عمر کره زمین یعنی بیش از چهار میلیارد سال پیش میرسد، لذا شناخت کامل و دقیق آن از حیطه قدرت بالفعل بشر که سابقه تمدن آن به کمتر از ده هزار سال میرسد خارج است، لیکن تجربیات متوالی و روز افزون انسان و جامعه بشر باعث گردیده تا بتوان مقوله خطرپذیري را با دقت بیشتري مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و با گونه هاي مختلف آسیب و میزان تقریبی وقوع آنها آشنا گردید. همینطور عملکردهاي مقابله با بحران ناشی از زلزله در گذشته درس هایی را به همراه داشت که استفاده از آنها بشر را قادر ساخته تا در افق روشن تري نسبت به شناخت گزینه هاي مختلف بحران ، علل و عوامل و چگونگی وقوع آنها مطالعه و تصمیم گیري نماید.

بررسی آسیب پذیري ترانس هاي جریان پست هاي برق فشار قوي در زلزله هاي گذشته :


پست برق محلی است که تجهیزات انتقال انرژي در آن نصب و توسط آنها کنترل هاي لازم بر روي خطوط انتقال انرژي انجام میشود. در واقع کار
اصلی پستها تبدیل ولتاژ یا عمل سویچینگ بوده که در بسیار ي از پستها، ترکیب دو حالت فوق دیده میشود. در درون پستها و به جهت کنترل-هاي حفاظتی لازم است که از مقدار جریان عبوري اطلاع پیدا کرد و نظر به اینکه مستقیماً نمی توان در خطوط فشار قوي از دستگاه هاي اندازه گیري استفاده کرد، لذا بایستی به طریقی جریان را کاهش داد که این کار توسط ترانس جریان انجام می شود. ترانس جریان از یک بوشینگ بزرگ در بالاي یک جعبه تشکیل شده است و معمولاً داراي تیکه گاه مستقلی می باشد. بارهاي لرزه اي وارده به ترانسجریان بستگی به پاسخ دینامیکی آن دارد، که این پاسخ خود تابعی از سیستم تکیه گاهی ترانس و بارهاي اندرکنشی تجهیزات مجاور است. این بارهاي اندرکنشی توسط کنداکتورها به ترانس اعمال می شوند. در زلزله 5 دیماه 1382 در بم از 18 ترانس جریان کر بالاي موجود 12 عدد آسیب دیده بودند، در دو مورد ترانس ها دچار شکستگی و نشت روغن شده اما سقوط نکرده بودند ولی در سایر موارد ترانس هاي آسیب دیده سقوط کرده و به تجهیزات مجاور نیز آسیب هاي زیادي وارد ساخته بودند و این خسارات حدود 67 % ترانس هاي جریان کر بالا در بخش 230 کیلوولت را تشکیل می دهد در حالیکه به هیچ یک از 6 عدد ترانس کر پایین آسیبی وارد نشده بود .

در یک نگاه کلی میتوان خرابی هاي رایج در ترانس هاي جریان را در چند مورد زیر جمع بندي کرد:


* شکستگی ستون سرامیکی درمحل اتصال به فلنچ تحتانی و سقوط ترانس جریان بویژه در ترانس هاي کربالا
* ترك خوردگی ستون سرامیکی در محل اتصال به فلنچ تحتانی و نشت روغن.
* شکستگی با ترك خوردگی ستون سرامیکی در محل اتصال به کنداکتور فوقانی به دلیل کشیدگی کنداکتور.
* شکستگی کلمپ آلومینیومی در محل اتصال کنداکتور فوقانی به ترانس جریان و قطع ارتباط ترانس جریان با تجهیز مجاور.
* حرکت گهوارهاي ترانس جریان براثر اندرکش خاك سازه ودرنتیجه تشدید بارها و جابه جایی هاي لرزه اي.

 

 

تماس با ما

شرکت عمران صنعت آوا
دفتر مرکزی: تهران، ميدان دکتر فاطمی (جهاد)، ابتدای خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، طبقه سوم، واحد 18
تلفن: 88978345 و 88978346
فاکس: 88992245-021
info @ omransanatava . com
www.osa-frp.com
نماينده فروش: شرکت مقاوم تدبیر قشم
منطقه آزاد قشم، درگهان، مجتمع تجاری دریا، طبقه اول، واحد C41-2174
تلفن و فاکس: 5226880-0763
www.mtqeshm.ir

کانال تلگرام ما: omransanatava@